Regulamin

Regulamin dotyczy usług edukacyjnych : kursów językowych , kursów matematyki oraz warsztatów programowania organizowanych w roku szkolnym 2019 / 2020 przez spółkę jawną działającą pod firmą : KAM-AN KAMILA ANTKOWIAK I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego : Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000734846 z siedzibą w miejscowości Podkowa Leśna pod adresem ul. Słowicza numer 1, lokal E1/1, kod. Poczt. 05-807 , poczta Podkowa Leśna.

§ 1
USŁUGI EDUKACYJNE

 1. Usługi edukacyjne adresowane są do dzieci ,  młodzieży z szkół podstawowych  i  szkół średnich  oraz dorosłych  .
 2. Usługi świadczone są dla uczniów szkół  regularnych jak i uczniów  uczących się w trybie Edukacji Domowej.
 3. Zajęcia odbywają się w siedzibie spółki od poniedziałku do soboty  i trwają od godziny 8:00 do godziny 20:00 , poczynając od 1 października 2019 roku  do drugiej połowy czerwca roku 2020 .
 4. Zajęcia dla  uczniów uczących się w trybie Edukacji Domowej rozpoczynają się z dniem 15.09.2019 roku i trwają do końca roku szkolnego 2019/2020.
 5. Kursy  językowe , kursy matematyki i warsztaty programowania obejmują dwa semestry nauki z przerwami świątecznymi i  przerwami na ferie szkolne , obejmują do  30 tygodni  nauki w czasie których  jest realizowany program kursu.
 6. Przed rozpoczęciem kursu, każdy uczeń / uczestnik zajęć odbywa rozmowę  kwalifikacyjną  która  warunkuje  przyjęcie  na kurs / warsztaty.
 7. W czasie trwania nauki istnieje możliwość przeniesienia  ucznia/ uczestnika zajęć  do innej grupy  po konsultacji z prowadzącym zajęcia   oraz pod warunkiem , że w danej grupie są wolne miejsca.
 8. Do kursu można dołączyć w każdym momencie trwania kursu/warsztatów  pod warunkiem, że są wolne miejsca ponosząc opłatę za zajęcia/warsztaty  , które odbędą się od dnia przyjęcia  do dnia zakończenia zajęć.
 9. Zajęcia odbywają się w grupach 4- 6 , 2-3 lub indywidualnie.
 10. 10.Warunki finansowe uczestnictwa w zajęciach określone są cenniku zajęć dostępnym na stronie WWW.kam-an.edu.pl

§2
UCZESTNIK ZAJĘĆ MA PRAWO DO:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,
 2. otrzymywania rzetelnej wiedzy.
 3. opieki dydaktycznej i warunków zapewniających  bezpieczeństwo,
 4. otrzymywania, w tym  drogą elektroniczną ,  rzetelnej informacji w zakresie interesującym  ucznia/uczestnika zajęć .
 5. obiektywnej informacji o postępach w nauce  a nie oceniania 
 6. zmiany grupy w trakcie trwania kursu na warunkach określonych w niniejszym regulaminie
 7. otrzymania od Kam-an  zaświadczenia o ukończeniu kursu
 8. zgłaszania zastrzeżeń  dotyczących  przebiegu kursu.

§3
SŁUCHACZ KURSU MA OBOWIĄZEK:

 1. regularnie i punktualnie uczęszczać na zajęcia lekcyjne , aktywnie w nich uczestniczyć oraz przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie.
 2. Opłacać zgodnie z harmonogramem płatności koszty uczestnictwa w zajęciach na podstawie przekazywanych faktur , w wersji papierowej lub elektronicznej
 3. przygotowywać się do zajęć wg wskazówek i poleceń przekazywanych przez prowadzącego zajęcia
 4. respektować decyzje oraz polecenia pracowników Kam-an podczas zajęć i przerw.
 5. przestrzegać zasad porządku, bezpieczeństwa oraz kultury
 6. dołożyć należytej staranności w zakresie użytkowania rzeczy stanowiących własność Kam-an oraz dołożyć należytej pieczy nad rzeczami wnoszonymi przez uczestnika na teren Kam-an.

§4
ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ, ZASTĘPSTWA, ZMIANY GODZIN, ROZLICZENIA FINANSOWE

 1. Kam-an zobowiązuje się do przeprowadzenia wszystkich zajęć według ilości godzin zakreślonej w umowie .
 2. W przypadku nie zrealizowania ilości godzin wynikającej z zawartej umowy , Kam-an zwraca, po zakończeniu semestru/ roku szkolnego , kwotę za niezrealizowane godziny zajęć w stawce wynikającej z zawartej umowy
 3. Uczestnik zajęć indywidualnych , którego dotyczy umowa na zajęcia w grupie 1 osobowej , ma prawo do odwołania zajęć z jednodniowym wyprzedzeniem. Tak odwołane zajęcia nie są wliczane do puli zajęć zrealizowanych . W wyjątkowych wypadkach , jak np. nagła choroba , uczestnik ma prawo odwołania zajęć w planowanym dniu ich odbycia bez ponoszenia konsekwencji finansowych odwołania swojego uczestnictwa w dniu zajęć.
 4. W sytuacji innej niż opisana w pkt3 §4 nieobecność na zajęciach skutkuje zaliczeniem zajęć do puli zajęć zrealizowanych .
 5. Kam-an zastrzega sobie prawo, w wyjątkowych wypadkach losowych, do odwołania zajęć i odbycia ich w innym terminie uzgodnionym z uczestnikami zajęć
 6. Podczas nieobecności prowadzącego zajęcia , w pierwszej kolejności Kam-an postara się zapewnić zastępstwo.
 7. Kam-an zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzącego zajęcia w trakcie trwania kursu.

§5
POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Za szkody spowodowane przez niepełnoletniego Słuchacza w Kam-an odpowiadają osoby , z którymi została zawarta umowa kształcenia .
 2. Naganne zachowania uczniów, uniemożliwiające innym uczniom korzystanie z kursu mogą skutkować skreśleniem z listy słuchaczy bez zwrotu kosztów poniesionych na uczestniczenie w zajęciach.
 3. Wszyscy słuchacze Kam-an mogą korzystać z nieodpłatnych napojów, dostępnych na terenie szkoły: woda mineralna , herbata.
 4. Słuchacze Kam-an mogą (ale nie mają obowiązku) przystępować do zdania międzynarodowych egzaminów językowych Cambridge na wszystkich poziomach , na których są organizowane egzaminy Cambridge.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Kam-an ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie w czasie ich obecności na zajęciach , od chwili wejścia na teren lokalu do momentu opuszczenia przez słuchaczy lokalu Kam-an , rozumianego jako pomieszczenie zamknięte a nie teren przylegający do budynku w którym mieści się siedziba Kam-an.
 2. Niepełnoletni przyprowadzeni przez swoich opiekunów pozostają na zajęciach zaś ich opiekunowie na czas zajęć opuszczają teren Kam-na i mogą przez czas trwania zajęć oczekiwać na terenie przyległej do siedziby Kam-an kawiarni Bazylia.
 3. Prawni opiekunowie dzieci są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa swoich podopiecznych w drodze do Kam-an i w drodze powrotnej.
 4. Każdy opiekun prawny dziecka ma obowiązek do zapoznania się z niniejszym regulaminem co automatycznie potwierdza podpisem pod zawartą umową
 5. W razie zaistnienia sytuacji nie wymienionych w niniejszym regulaminie, stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego a Sądem uprawnionym do rozstrzygania sporów jest właściwy dla siedzib Kam-an sąd powszechny
 1.